Wat is wicca 

Mijn religie is de Wicca, mijn levensstijl is de hekserij

Ik geloof in een hoogste Wezen, dat zowel boven ons staat, als ook in en om ons heen is, dat zichzelf naar binnen en naar buiten gestalte geeft. Bij deze povere omschrijving blijf ik, want ik ben van mening, dat elke poging, om zo'n 'goddelijk wezen' in de beperktheid en onvolkomenheid van woorden uit te drukken, verknoeien van tijd en energie is. Ik kan mijn waarneming van het 'uiterste' het 'hoogste' en de belangrijkste energie, die ik in mijn dagelijks leven zie en belangrijk vind, beschrijven. Mijn stijl van leven en mijn methoden die verwant zijn met wat ik van die goddelijke energie herken, noem ik mijn RELIGIE. Het toepassen van de inzichten, die uit deze religie voortkomen, noem ik mijn CRAFT. Dat betekent zowel 'kracht' als ook 'macht.

 

De naam van mijn religie is afgeleid van 'Wicce' (spreek uit als witsche) en dat heeft z'n wortels in het oude Saksisch. Het wordt, een beetje gebrekkig, vertaald als 'wijs'. Het woord 'Wicca' werd enige tientallen jaren geleden het eerst door Gerald B. Gardner gebruikt bij zij poging om 'de oude wijsheid' en de gebruiken van voorchristelijke (West-Europese) religies te reconstrueren en in een moderne kontext onder te brengen. Ik zou mijn religie dus wel 'wijsheid' kunnen noemen en mijn toepassing ervan 'Wise-Craft' - Kracht der wijsheid, of, om het wat eenvoudiger te houden, de kracht van de wijze vrouwen en mannen.

 

Vanuit mijn overtuiging en tot een beter begrip verdeel ik de uitwerkingen van de goddelijke energie in twee groepen: De groep van de actieve, positieve (symbolisch 'mannelijke') energie, die voor mij door de een gewei dragende gebieder van het woud gerepresenteerd wordt, en de meer reactieve, vormende (vrouwelijke) polariteit, die voor mij door de drievoudige Godin gerepresenteerd wordt.

 

Deze benadering en aanpak van mijn kennis over het universum en zijn energie geeft me de mogelijkheid het in hanteerbare gedachtepakketjes te verdelen, die in het dagelijkse, aardse leven gebruiksklaar zijn - hoe 'goed' is tenslotte een geloof, wanneer je het niet in het hier en nu praktiseren kunt?

 

Wat is dan wel zoal het geloof en de praktijk van deze Wicca religie, en hoe kan ik die in het dagelijks leven integreren? Hoe moet zoiets er uitzien? De volgende verklaring is gebaseerd op een persverklaring, die door de amerikaanse heksenraad in het eerste gedeelte van de 70er jaren uitgegeven werd.

 

 

De basis- principe's van de Craft

 

 

1.) Het eerste principe is dat van de liefde, dat uitgedrukt word in de leerstelling

 

 

(Zolang het niemand schade berokkent, kun je doen, wat je wilt.

 

a.) Liefde is niet alleen puur een gevoel, maar het is een teken, hoe een individu zich tegenover andere wezens gedraagt.

 

b.) Anderen kan schade toegevoegd worden door middel van gedachten, woorden en daden. Gedachten horen hier dus ook bij, omdat voor een heks gedachten ook kracht hebben, en zich in magische activiteit uitdrukken kunnen - en dan doet het er niet toe, of dat bewust of onbewust gebeurt.

 

c.) Voor alle duidelijkheid: Het begrip 'none' (niemand, niets) omvat ook de eigen persoon, hoewel het bij uitzondering toelaatbaar is, dat, als daarvoor gekozen wordt, men zichzelf schaadt, wanneer men iemand anders helpt.

 

d.) Alle schade die zonder noodzaak aan anderen toegevoegd wordt, is onethisch. Oorlog is in deze samenhang te zien als het toebrengen van schade zonder noodzaak. het is echter ethisch acceptabel, zichzelf te verdedigen, of iemand anders, wanneer deze daarom nadrukkelijk GEVRAAGD heeft.

 

2.) De heks moet de krachten van het universum erkennen en ermee harmoniëren, in overeenstemming met de wet van de polariteit: Alles is dubbel, alles heeft twee polen, alles heeft twee kanten, op elke actie volgt een reactie, alles kan zich als actief of als reactief in relatie tot andere dingen openbaren.

 

a.) De oneindige en uiterste Godheid is uniek en is een transcendente volkomenheid, die buiten onze grenzen en uitdrukkingsmogelijkheden ligt. Met onze menselijke capaciteiten is het niet mogelijk, dit principe van kosmische eenheid te begrijpen en te identificeren, tenzij het zich aan ons manifesteert in delen van zijn eigenschappen en in handelingen.

 

b.) Een van de meest fundamentele en belangrijkste eigenschappen van deze Ene, (die wij mensen begrijpen kunnen), is die der polariteit, die van actie en reactie. Daarom erkennen heksen deze goddelijke Eenheid, beleven die echter in hun verering en relatiegevoel in die archetypische polariteit, belichaamd door God en Godin, in de Alvader en de Grote Moeder van het universum. Met onze menselijke begrenzingen om te kunnen begrijpen en te kunnen uitdrukken komen we met deze zijnsvormen zo dichtbij als maar mogelijk is bij de goddelijke Eenheid, en dit maakt het ons mogelijk m.b.v. het praktiseren van de mysteriën dat Ene te benaderen.

 

c.) Harmonie is niet een kwestie van abstracte schoonheid, maar van evenwichtige, dynamische en gelijkwaardige samenwerking en relatie.

 

3.) De heks moet dit erkennen en aanvaarden en binnen het raamwerk van deze oorzaak- gevolg wetmatigheid werken; op elke daad volgt een reactie, en ieder effect heeft een oorzaak. Alle gebeuren verloopt volgt deze wet, niets in ons universum kan zonder of buiten deze wet plaatsvinden, ofschoon we deze relatie tussen een effect en z'n oorzaak niet steeds op prijs stellen. Uit deze wet volgt de 'drievoudige wet', die inhoudt, dat op alle gebeuren een drievoudige effect volgt, het doet er niet toe of dat met goed of kwaad te doen heeft. Onze daden hebben meer gevolgen dan we doorgaans bemerken, de reactie, die uit onze daden voortkomen, zijn deels de oogst, het 'succes'.

 

4.) Zoals het boven is, zo is het beneden. Datgene, wat in de macrokosmos existeert, existeert overeenkomstig op kleinere schaal in de microkosmos.De krachten van het universum zijn ook in de mens terug te vinden, hoewel deze meestal ongebruikt blijven. Deze kunnen echter gewekt en gebruikt worden bij gebruik van daartoe geëigende technieken; ingewijden in de mysteriën moesten daarom een eed afleggen om deze geheimen der mysteriën te beschermen tegen leken. Wanneer deze krachten onverantwoord gebruikt worden, kan er grote schade aangericht worden - overeenkomstig de wet van oorzaak en gevolg en die van het drievoudig effect, kan men zowel zichzelf als ook anderen onherstelbare schade toevoegen.

 

a.) Omdat onze filosofie ons leert, dat het universum een manifestatie van het Goddelijke is, is er niets, dat geen deel uitmaakt van de natuur van dat Goddelijke; vandaar, dat de krachten en eigenschappen van het Goddelijke aanwezig zijn in alles wat existeert, hoewel de kwantiteit varieert. 

 

b.) Deze kracht in de mens kan met behulp van verschillende technieken uit de mysteriën gewekt worden; hoewel ze alleenstaand slechts kleinere effecten veroorzaken kunnen, is het ook mogelijk, ze te gebruiken om de krachten van het universum aan te spreken en te gebruiken. En daarmee heeft de mens invloed op de kracht van het Goddelijke, kan een kanaal voor een Godheid openen, zodat deze in de eigen manifestatie opereert. Dit, zo voelen velen, is ook een van de redenen voor de eed tot geheimhouding.

 

c.)Het universum is het lichaam van de Goddelijke Ene en bezit veel van de eigenschappen van deze Ene, (de wetten en principes van het universum), en de Ene handelt d.m.v. deze wetten en principes. Wanneer men tussen het bekende en het onbekende differentieert, kan men over het Goddelijke leren - en men leert daardoor zichzelf ook beter kennen. Bij het onderzoeken van de mysteriën kan men dus werkelijk meer over de Ene te weten komen. De CRAFT is daarmee een natuurreligie, en natuurlijk een mysteriereligie, die in de natuur de uitdrukking van van het Goddelijke herkent.

 

5.) We weten, dat alles in het universum in beweging is en vibreert, en dat alles ook uit deze vibraties is voortgekomen. Alles vibreert, alle dingen rijzen en dalen volgens een getijdensysteem, en dat laat ons ook zien, dat dezelfde vibraties zowel in het grote universum als ook in het kleinste atoom terug te vinden zijn. Zijn en energie zijn twee verschillende polen van een eindeloos fenomeen. Juist daarom celebreert en harmoniseert de heks zich daarmee, en gebruikt de stromen van het universum en van het leven, zoals deze zich aan in de cycli der jaargetijden en de beweging van het zonnestelsel tonen. Dat zijn b.v. de acht grote rituele feesten die in het 'levenswiel' genoemd worden. Verder werkt de heks met de krachten en de getijden van de maan, omdat deze

als 'geleider' fungeert voor heel veel energie voor de aarde en voor ons zelf.

 

6.)In het universum is geen dode materie. Alle dingen bestaan, alle dingen leven - natuurlijk heel afwijkend van onze gewoonlijke definitie van 'leven'. Vanuit deze kennis weet de heks, dat een echte dood niet bestaat; wat gewoonlijk dood genoemd wordt, is voor de heks een verandering van de ene toestand van leven in een andere. Het universum is het lichaam van het Goddelijke, en heeft een bewustzijn van hogere waarde. Alle dingen maken deel uit van dit bewustzijn, in verschillende gradaties van gewaarwording.

 

a.) Vanwege dit principe zijn voor de heks alle dingen heilig; ze maken immers alle deel uit van het leven van de Ene.

 

b.) Vandaar, dat de heks van nature een ecoloog is, omdat de natuur deel van ons is, zoals wij deel uitmaken van de natuur.

 

7.) In de verschillende fasen van de menselijke ontwikkeling hebben beschavingen het Goddelijke in vele variaties vereerd. de krachten van het universum werden telkens in zodanige gestalten aanbeden, dat ze voor de vereerder het meest uitdrukkingsvol het attribuut van de Godheid presenteerden. Deze manier, om de natuurlijke en goddelijke krachten van het universum in godvormen of attributen te personifiëren, en daarmee contact te leggen en te gebruiken, is een methode met een zeer hoge potentie. Daarom zijn de Goden zowel waarachtig en natuurlijk, als ook door mensen gemaakt, in die zin, dat de aanbeden godvorm door mensen gemaakt werd in het streven om het Goddelijke Ene te kunnen begrijpen.

 

a.) In overeenstemming met de wet van de polariteit, werden deze godvormen onder dezelfde noemer gebracht door die ene grote wet, die zegt: Alle Goden zijn één God. Alle Godinnen zijn één Godin. Er is slechts één Initiator. Deze wet drukt ons begrip daarvan uit, dat alle krachten van het universum - het doet er niet toe in welke godvorm ze 'gekleed' worden en met welke kracht ze samengebracht worden - in hun fundamentele polariteit van het Goddelijke, de Grote Moeder en de Alvader uitgedrukt kunnen worden.

 

b.)Het nut van deze verschillen in godvormen is voor ons, dat we verschillende ethische bronnen en tijdvakken kunnen gebruiken, om te weten te komen, wat de redenen zijn voor de verschillen tussen de vele tradities en de Craft. Elke traditie gebruikt deze vormen - en de daarbij het best passende naam, die de traditie het beste kenmerken en die het begrip van de daarbijbehorende Kracht doet ontwaken - steeds in overeenstemming met het zwaartepunt van de desbetreffende traditie.

 

c.) Omdat we weten, dat ondanks de uiteenlopende namen of presentaties steeds dezelfde goddelijke principes en krachten uitgedrukt worden, verlangen we van onze leden, dat ze onder ede beloven, nooit de spot te drijven met de namen, waarmee anderen het Goddelijke vereren, in het bijzonder dan, wanneer zo'n naam sterk van de onze afwijkt en schijnbaar nietszeggend is. Voor de aanhangers van zo'n andere traditie kunnen de namen die wij gebruiken en onze rituelen als nietszeggend overkomen.

 

8.) Een heks laat zich niet corrumperen door de grote schuldneurosen, die door de mensheid in naam van het Goddelijke zijn gecreëerd; hierdoor wordt het Zelf bevrijd van de onderwerping aan het verstand. De heks laat zien, dat hij/zij verantwoordelijk is voor de eigen daden, en accepteert de consequenties ervan. Schuld wordt hier afgewezen als een belemmering voor de zelfactualisering, in plaats daarvan komt, door de inspanningen van de heks, de leer van het niet-schaden, de verantwoording voor de eigen acties, en het doel, de volle kracht van het universum te bereiken, na te streven.

 

a.) Wij geloven, dat het menselijk wezen zonder aangeboren schuld wordt geboren, en we zien, dat het concept van schuld en boete het menselijke potentieel sterk afremmen; de gevolgen van de 'oorzaak- gevolg' wet, door velen ook wel karma genoemd, zijn geen straf, maar een herhaling van situaties en de bijbehorende effecten, omdat het betreffende individu nog niet voldoende wijsheid bezat om met zulke situaties goed om te gaan, of ze te voorkomen.

 

b.) Een hemel bestaat niet - behalve die, die wijzelf in ons leven op de aarde zelf maken; en net zo bestaat er ook geen hel - alleen de resultaten van ons handelen uit onwetendheid. Velen onder ons geloven dat er een wachtplaats bestaat, vaak het Zomerland genoemd, waar we uitrusten, ons ontspannen, en ons voorbereiden voor het volgende verblijf op de aarde. De dood wordt niet gevolgd door bestraffing of beloning, maar door leven en door de voortgang van de evolutie van ons menselijk potentieel.

 

c.) Niemand kan het Goddelijke in zichzelf verdoemen, iemand kan zichzelf er alleen maar van 'afscheiden', wanneer hij/zij weigert wijsheid en zelfverwerkelijking te accepteren. Zo'n afwijzing leidt echter niet tot persoonlijk leed in de hel, maar het maakt die mens tot een lege huls, een persoon of gedachte zonder de vonk van het Goddelijke.

 

9.) We weten van het bestaan van de levenskracht, die alle levende dingen omvat; dus alles wat existeert. We weten, dat een vonk van het Goddelijke vuur aanwezig is in elk ding, in alles was existeert - en dat niets sterft, dat alleen de vorm van het bestaande zich verandert. We weten, dat deze vonk van het Goddelijke zich telkens weer opnieuw manifesteert, om zijn potentie ten volle te proberen te realiseren, om tenslotte te komen tot het hoogtepunt en de essentie van het pure 'zijn' te komen. In dit proces van reïncarnatie komt elke existentie steeds in dezelfde vorm terug, ofschoon de gestadig toenemende zelfverwerkelijking tot een hogere 'trede' leiden kan. De mens komt als mens terug, de kat als kat, een mineraal als mineraal. Iedere 'soort' ontwikkelt zich net zoals ieder ander 'wezen' van dezelfde soort zich ontwikkelt.

 

10.)Dit evolutionaire proces van opeenvolgende reïncarnaties in manifestatievormen functioneert door het toepassen van de verworven wijsheid, de essentie van dit 'levensexperiment'.deze essentie, deze wijsheid is een attribuut van de vonk binnenin het individu, en is daarmee ondeelbaar verbonden. 

 

11.) We moeten ons lichaam beschermen, want het is de drager van de levensvonk, het is onze vorm, de vorm, waarmee we op de wereld zijn. We moeten dus ons lichaam genezen van ziekten, en het als een zo perfect mogelijk afgestemd werktuig onderhouden; we moeten ook andere(n) genezen (zowel psychisch als fysiek) voor zover dat in onze macht ligt. Maar we mogen het leven van anderen niet zomaar storen, ook niet om te genezen, tenzij ze er zelf om vragen, of we hebben hun uitdrukkelijke toestemming daartoe. De reden voor deze overduidelijke beperking is, dat ieder mens over een vrije wil beschikt - en waar de Goden aarzelen te helpen, kunnen wij stervelingen er ons beter niet ongevraagd mee bemoeien.

 

12.) In en met harmonie wordt de grote natuurkracht magie aangesproken. Met magie bedoelen we niets bovennatuurlijks, het is gewoon de natuur op z'n best; de wetten en toepassingen ervan worden tot op heden nog niet door de regulaire natuurwetenschappen herkend en erkend. Het is het streven van de heks om deze krachten van de natuur te erkennen, haar wetmatigheden te leren, zichzelf daarop af te stemmen en ze te gebruiken. De heks moet er echter voor waken, zich niet door deze krachten te laten corrumperen, door ze alleen maar te gebruiken om eigen doelen te verwezenlijken; hij/zij moet er daarom naar streven, de mensheid ermee te dienen: Hetzij door middel van het werk als priester, of door het gedrag een voorbeeld te zijn voor anderen. De keuze tussen deze beide wegen moet afgestemd zijn op de mogelijkheden en de ware natuur van de heks.

weetje over